Oversigt over forbrydelser

Venslevrøverne bliver dømt for i alt 180 forbrydelser. Ud over de tre mord på familien Jørgensen i Ejby bliver beboerne i Venslev dømt for i alt 177 øvrige forbrydelser. Det ældste tyveri, der indgår i retssagen, er et æbletyveri fra 1812. Det sidste tyveri er et korntyveri, der sker kun en uge, før retssagen begynder i sommeren 1842. 

Nedenfor er alle forbrydelser listet, som de også optræder i forhørsprotokollerne på Rigsarkivet - det vil sige samme stavemåde. Der optræder i alt 178 lovovertrædelser nedenfor, og det er kun under anklage nr. 161, der omhandler hæleri, at der ikke falder dom:

 • No 1, Attenteret mord og røveri paa Saxe Hans, i forsommeren 1841; begaaet af Worm og Carl Larsen, i selskab med Peder Simonsen.
 • No 2, Forlokkelse til mord og røveri paa Saxe Hans.
 • No 3, Forlokkelse til mord og røveri paa Niels Jørgensen.
 • No 4, Attenteret røveri hos en tømmermand i nærheden af Vidskende Kro, samt forlokkelse til røveri eller tyveri hos bemeldte tømmermand og hos Worms svoger i Vidskende Kro.
 • No 5, Attenteret stratenrøveri mod gaardmand Hans Hansen af Ferslöv begaaet i efteraaret 1841 af Worm, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen; medvidere Carl Larsen og Ole Sørensen.
 • No 6, Tyveri af nogle brædder fra eieren af Svanholm, i aaret 1832.
 • No 7., Tyveri af en guulrød ko paa marken fra Kromand Pedersen af Stenlille Kro, i sommeren 1838.
 • No 8, Tyveri af en sortbroget ko paa Bonderup mark i sommeren 1840.
 • No 9, Tyveri af 2 faar og 1 lam paa marken i egnen ved Frydendal, i efteraaret 1837.
 • No 10, Tyveri af et bistade fra Pastor Lohmanns have i Kyndby, i Vinteren eller foraaret 1840; begaaet af Worm og Peder Simonsen; hæler Worms kone.
 • No 11, Tyveri af et bistade fra gaardmand Jacob Rasmussens have i Kyndby, i vinteren eller foraaret 1840; begaaet af Worm; hæler Worms kone.
 • No 12, Tyveri af et lam i et udhuus fra gaardmand Dines Andersen paa Vejleby Mark, i sommeren 1840.
 • No 13, Tyveri af en hvid bede paa marken i efteraaret 1840 fra gaardmand Christian Larsen af Ferslöv; begaaet af Worm; hæler Worms kone.
 • No 14, Attenteret tyveri af et faar paa marken fra præsten i Skiby og Tyveri af et faar paa
  Svanholms hovmark i nærheden af Oldhusene paa Bonderupsold, ved Mikkelsdagstid
  1840; begaaet af Worm og Søren Pedersen; hælere Worms kone og Søren Pedersens kone.
 • No 15, Tyveri af et bistade fra Möller Schönnemann af Blakke Mølle, i vinteren 1840 og1841 efter nytaar; begaaet af Worm; hæler Worms kone.
 • No 16, Tyveri af 2 sække klodstørv fra gaardmand Anders Jørgensens lod paa VenslövMark, i vinteren 1841; begaaet af Worm og Frederik Larsen; hæler Worms kone.
 • No 17, Tyveri af 1 lam og 2 ænder fra forpagter Lassen paa Svanholm, i foraaret 1841; begaaet af Worm og Frederik larsen; hæler Worms kone.
 • No 18, Tyveri af 2 ænder fra forpagter Lassen af Svanholm, i foraaret eller sommeren 1841; begaaet af Frederik larsen og Worm; hæler Worms kone.
 • No 19, Attenteret tyveri af noget lærred og et faar paa Skiby Mark, begaaet af Worm og Carl Larsen, samt tyveri af et lam i et faarehuus paa marken ved Saltsø Skov fra huusmand Jens Jensen af Skiby Old, i forsommeren 1841; begaaet af Worm, Carl Larsen, og Peder Simonsen; hæler Worms kone. 
 • No 20, Tyveri af vædderlam i et udhuus fra gaardmand Dines Andersen af Veileby Mark, ved midsommertid 1841; begaaet af Worm og Carl Larsen; hæler Peder Simonsen.
 • No 21, Tyveri af et pibetøi med meerskumshoved samt sølvbeslag med rillet låg fra forvalter Nehrings tjenestekarl Hans Pedersen, i sommeren 1841. 
 • No 22, Attenteret tyveri af et lam og tyveri af 5 stykker tøirer paa marken omtrent halvanden fjerdingvei fra Roeskilde, i sommeren eller høsten 1841, begaaet af Worm, Frederik Larsen, og Ole Sørensen. 
 • No 23, Attenteret tyveri af et faar ved Lindenborg Kro og tyeri af en bede paa Lyndby Mark fra gaardmand Christian Nielsen af Lyndby, i sommeren eller høsten 1841; begaaet af Worm, og Ole Sørensen; hæler Jørgen Sørensen, Worms kone, og Ole Sørensens kone.
 • No 24, Attenteret tyveri af noget lærred fra huusmand Mikkel Thygesen af Bybierg og tyveri af et lam paa marken fra smed Anders Pedersen af Venslöv, i sommeren eller høsten 1841; begaaet af Worm og Carl Larsen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 25, Tyveri af en bede paa marken fra gaardmand Hans Hansen af Ferslöv, i eftersommeren 1841; begaaet af Worm og Carl Larsen; hælere Jens Pedersen Husar, Worms kone, Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 26, Tyveri af 57 alen lærred fra forpagter Lassen paa Svanholm, i høsten 1841; begaaaet af Worm og Jørgen Sørensen; medvider Lars Olsen af Skarndalshuset; hælere Ole Sørensen, Ole Sørensens kone, Worms kone, Simon Olsen, og Frederik Larsen.
 • No 27, Tyveri af inia 1 tylt brædder og 1 stykke tømmer fra Holbeks Skibsbro, i sommeren eller efteraaret 1841. 
 • No 28, Tyveri af en tegnebog med 36rbd fra gaardmand Hans Pedersen af Gislinge, om natten før September Markedet i Roeskilde 1841; begaaet af Worm, Peder Sørensen, og Jørgen Jensen Trønninge.
 • No 29, Tyveri af en væder og et lam paa marken ved Roeskilde fra Møller Jensen og Kjøbmand Lindhart, natten efter September Markedet 1841; begaaet af Worm og Frederik Larsen; hælere Peder Sørensen, Jørgen Sørensen, Ole Sørensen, Ole Sørensens kone, Simon Olsen, Jens Pedersen Husar, Lars Olsens af Skarndalshuset, Peder Jensen Udrider, og Worms kone. 
 • No 30, Tyveri af et bistade fra bødker Lars Larsen af Venslöv, i September 1841; begaaet af Worm og Peder Jensen Udrider; hæler Worms kone.
 • No 31, Tyveri af Flæsk fra huusmand Jørgen Jensen af Venslöv, i September 1841, begaaet af Worm og Jørgen Sørensen; hæler Worms kone. 
 • No 32, Tyveri af inia et fjerdingkar æbler fra gaardmand Anders Hansens have i Venslöv, i September 1841; begaaet af Worm, Jørgen Sørensen, Peder Jensen Udrider, og Peder Sørensen. 
 • No 33, Tyveri af et læs tørv fra Svanholms hovmark, i September 1841; begaaet af Worm, Jørgen Sørensen, Ole Sørensen, og Lars Olsen af Skarndalshuset. 
 • No 34, Tyveri af inia ½ tønde æbler fra gaardmand Anders Hansens have i Venslöv, i September 1841; begaaet af Worm, Jørgen Sørensen, Ole Sørensen, og Simon Olsen; Ole Sørensens kone. 
 • No 35, Indbrud og tyveri af 19 rbd hos skrædder Mads Hansen eller Davidsen i Venslöv; begaaet Mikkelsdags aften af Worm, Frederik Larsen, og Jørgen Sørensen; hælere Ole Sørensen og Lars Olsen af Skarndalshuset. 
 • No 36, Tyveri af en tøndesæk og Humle ved Roeskilde Møllerhuse, natten før october marked 1841; begaaet af Worm og Carls Larsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 37, Tyveri af et fjerdingkar rug fra kjøbmand Søren Bonik i Roeskilde ved Marked 1841; begaaet af Worm og Ole Sørensen. 
 • No 38, Tyveri af en spade fra kjøbmand Søren Bonik i Roeskilde, ved October Markedet 1841; begaaet af Worm, hæler Jørgen Sørensen. 
 • No 39, Tyveri af eller svigagtig omgang med en stang jern saavidt kjøbmand Peder Møller i Roeskilde, ved October Marked 1841 af Worm; medvider Ole Sørensen.
 • No 40, Attenteret indbrud og tyveri af 2 leer, 2 skjæreknive, 1 ølglas, og 3 saltkar fra kjøbmand Kornerup i Roeskilde, natten efter October Marked 1841; begaaet af Worm, Frederik Larsen, Carl Larsen, og Jørgen Sørensen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 41, Tyveri af 2 gjæs af et udhuus i Kyndby fra indsidder Christen Pedersen, i October 1841; begaaet af Worm, Carl Larsen, Jørgen Sørensen, og Lars Olsen af Skarndalshuset; hælere Worms kone og Ole Sørensen. 
 • No 42, Tyveri af et hammeltøi paa Svanholms hovmark fra forpagter Lassen, i October 1841; begaaet af Worm, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen.
 • No 43, Tyveri af en snees æg fra gaardmand Søren Olsens enke Inger Jørgensdatter, i October 1841; begaaet af Worm, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone.
 • No 44, Tyveri af 5 rigsdaler fra ungkarl Ole Hansen Bolt af Venslöv Mark, i October 1841.
 • No 45, Tyveri af 1 tønde rug og 3 malerpensler fra Kjøbmand Lange i Frederikssund, i November 1841; begaaet af Worm, Peder Sørensen, og Peder Jensen Udrider.
 • No 45, Tyveri af 4 ænder fra forpagter Lassen paa Svanholm, i Januar 1842; begaaet af Worm, Frederik Larsen, og Jørgen Sørensen; hæler Worms kone.
 • No 47, Forlokkelse til tyveri.
 • No 48, Bedrageri i spil 
 • No 49, Hæleri - Attenteret stratenrøveri og tyveri af en træflaske med brændeviin fra gaardmand Christian Larsen af Ferslöv, i October 1841; begaaet af Ole Sørensen, Carl Larsen, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen; hælere Ole Sørensens kone og Worm. 
 • No 50, Attenteret tyveri af 1 bistade fra huusmand Peder Svendsen og tyveri af 2 bistader hos gaardmand Lars Johansen af Venslöv Mark, i October 1841; begaaet af Carl Larsen, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen, Ole Sørensens kone, Worm, og Worms kone.
 • No 51, Efterfølgende deelagtighed i mord. Da arrestanten Frederik Christian Larsen anklages for falsk videnforklaring i sagen omkring mordene. 
 • No 52, Tyveri af 60 specier fra viinhandler Frederik i Kjøbenhavn, den 25 april 1840.
 • No 53, Tyveri af et pibetøi, med oliehoved og sølvbeslag fra Niels Olsen i Prindsen, i Roeskilde, i Sommeren 1841. 
 • No 54, Tyveri af 2 leblade fra Kjøbmand Lindharts mark ved Roeskilde, i sommeren eller høsten 1841; begaaet af Frederik Larsen; hælere Ole Sørensen og Jørgen Sørensen.
 • No 55, Tyveri af et par nye halvstøvler udaf en bondevogn i Roeskilde, ved October Markedet 1841. 
 • No 56, Tyveri af et par gamle halvstøvler i møllerhusene ved Roeskilde, i efteraaret 1841.
 • No 57, Tyveri af et meerskumspibehoved med sølvbeslag fra skovfoged Troels Frederiksen i Roeskildehvile, noget før juul 1841; begaaet af Frederik Larsen; hælere Jørgen Sørensen og Anders Sørensen.
 • No 58, Bedrageri for en tønde sand
 • No 59, Bedrageri i spil
 • No 60, Tyveri af et par nye vandstøvler fra en skomagerbod paa October Markedet i Roeskilde 1841, begaaet af arrestanten Jørgen Hansen af Slangerup; hæler Frederik Larsen.
 • No 61, Voldsom ødelæggelse af andres eiendele, begaaet paaskedags aften 1841 af Frederik Larsen og Anders Pedersen Dalby af Svanholm. 
 • No 62, Attenteret mord paa Christen Færgekarl, i efteraaret 1840, begaaet af Søren Pedersen og Carl Larsen. 
 • No 63, Tyveri af nogle aaleqvabber f ra f isker Hans Nielsen af Mosen paa Ourø, i efteraaret 1840; begaaet af Søren Pedersen og Arved Christiansen. 
 • No 64, Tyveri af inia 5 karudser fra Grev Bille Brahe, i efteraaret 1840 begaaet af Søren Pedersen og Arved Christiansen; hælere Søren Pedersen kone og Arved Christiansens kone.
 • No 65, Tyveri af 10 eller 12 flyndere fra nogle Ourøfiskere, i efteraaret 1840; begaaet af Søren Pedersen og Arved Christiansen. 
 • No 66, Tyveri af et pressejern i Kjøbmand Stenius’s boutik i Holbek, i efteraaret 1840; begaaet af Carl Larsen og Søren Pedersen. 
 • No 67, Tyveri af 100 baandkjæppe fra propreitær Møller i vinteren 1840 og 1841; begaaet af Søren Pedersen og Carl Larsen. 
 • No 68, Tyveri af 20 hvidkaalshoveder fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i vinteren 1840 og 1841; begaaet af Søren Pedersen og Carl Larsen; hæler Søren Pedersens kone.
 • No 69, Tyveri af 6 eller 8 aaleqvabber fra fisker Hans Nielsen af Ourø i efteraaret 1841, begaaet af Søren Pedersen og Carl Larsen; hælere Søren Pedersens kone.
 • No 70, Tyveri af et pibetøi med sølvbeslaaet meerskumshoved af en baad ved Ourø, begaaet i efteraaret 1841 af Søren Pedersen og Carl Larsen. 
 • No 71, Tyveri af 6 granpinde fra Smed Andreas Pedersen af Venslöv, i vinteren 1841 og 1842.
 • No 72, Bedrageri med et faar tilhørende tjenestekarl Anders Larsen af Næsby, begaaet i September 1840 af Søren Pedersen og Søren Pedersens kone.
 • No 73, Tyveri af inia 30 flyndere fra fisker Jakob Matthisen i November 1841.
 • No 74, Tyveri af inia 2 Ltr Kløverfrø fra forpagter Larsen paa Svanholm, i foraaret 1841; begaaet af Lars Olsen af Skarndalshuset; medvider Ole Sørensen. 
 • No 75, Tyveri af en line reeb ved Paaske Markedet i Frederikssund 1841; begaaet af Ole Sørensen og Jens Andersen. 
 • No 76, Tyveri af en line Reeb ved Sommer Markedet i Frederikssund, begaaet af Ole Sørensen og Hans Andersen. 
 • No 77, Tyveri eller ulovlig bemægtigelse af en høne tilhørende huusmand Simon Nielsen af Venslöv; begaaet i sommeren 1841 af Ole Sørensens kone; medvider Ole Sørensen. 
 • No 78. Tyveri af havre paa Marken fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i høsten 1841; begaaet af Ole Sørensen, Simon Olsen, og Jens Pedersen Husar. 
 • No 79, Tyveri af en gaas fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i September 1840; begaaet af Peder Jensen Udrider og Peder Sørensen; hælere Ole Sørensen, Ole Sørensens kone, og Jørgen Sørensen 
 • No 80, Tyveri af en gaas fra gaardmand Johan Jørgensen af Venslöv, September 1840; begaaet af Jørgen Sørensen, Simon Olsen, og Peder Jensen Udrider; Hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 81, Tyveri eller ulønlig bemægtigelse af en gaas tilhørende gaardmand Hans Andersen af Venslöv, i September 1840; begaaet af Peder Jensen Udrider, Jørgen Simonsen, og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen, Peder Sørensen, og Ole Sørensens kone. 
 • No 82, Tyveri eller uterlig bemægtigelse af en griis tilhørende gaardmand Lars Hansen af Venslöv; begaaet i efteraaret 1840 af Peder Jensen Udrider og Jørgen Sørensen; hælere Peder Sørensen, Ole Sørensen, og Ole Sørensens kone. 
 • No 83, Tyveri eller ulovlig bemægtigelse af en gaas, tilhørende huusmand Christen Larsen af Vensløv; begaaet i Februar 1841 af Peder Jensen Udrider, Anders Pedersen, og Jørgen Sørensen; hælere Peder Sørensen, Ole Sørensen, Ole Sørensens kone, og Simon
  Olsen. 
 • No 84, Tyveri af 1 høne og senere 2 høns fra huusmand Jørgen jensen af Venslöv, begaaede i foraaret 1841 af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 85, Tyveri eller ulovlig bemægtigelse af 2 høns.
 • No 86, Tyveri af 2 jernslaaer, 1 jernkile, 1 hammer, 2 jernringe, 1 jernkjæde, fra forpagter Larsen paa Svanholm, i foraaret og sommeren 1841; begaaede af Lars Olsen af Skarndalshuset; hæler Ole Sørensen. 
 • No 87, Tyveri af et halvt fjerdingpund sukker og et fjerdingpund kaffebønner fra Karen Frederiksdatter, huusmand Jens Jørgensens kone af Ferslöv; begaaet i sommeren 1841 af Ole Sørensen kone; hæler Ole Sørensen. 
 • No 88, Tyveri af 4 høns fra gaardmand Anders Jørgensen af Venslöv; begaaet i November 1841 af Carl Larsen og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone. 
 • No 89, Tyveri af en sæk og ½ tønde havre fra gaardmand Jens Nielsen af Venslöv mark, i slutningen af aaret 1841; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 90, Tyveri af ½ tønde havre hos gaardmand Hans Hansen af Venslöv, i Februar 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 91, Tyveri af ½ tønde byg og ½ tønde rug fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i februar 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 92, Tyveri af 1 ½ skjæppe byg f ra gaardmand Niels Christiansen a f Venslöv, ved fastelavnstid 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 93, Tyveri af 2 ½ skjæppe Rug fra skolelærer Bagger af Venslöv, ved fastelavnstid 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 94, Tyveri af ½ tønde byg fra gaardmand Lars Andersen af Venslöv Mark, ved fastelavnstid 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 95, Tyveri af ½ tønde byg fra gaardmand Lars Hansen af Venslöv, sidst i Februar 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen.
 • No 96, Tyveri af 2 Skjæpper byg f ra g aardmand H ans Olsen a f Kyndby M ark; begaaet imellem fastelavn og paaske 1842 af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 97, Tyveri af ½ Tønde Rug fra Møller Schönemann af Blakke Mølle begaaet noget før Paaske 1842 af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hæler Ole Sørensen. 
 • No 98, Tyveri af 2 høns fra Skolelærer Bagger af Venslöv, i Januar 1842; begaaet af Jørgen Sørensen og Simon Olsen; hælere Ole Sørensen og Ole Sørensens kone.
 • No 99, Attenteret stratenrøveri imod gaardmand Peder Hansen af Veileby, i November 1841; begaaet af Carl Larsen, Jørgen Sørensen, og Simon Olsen. 
 • No 100, Tyveri af 1 specie fra Ole Sørensens tjenestepige Kirsten Hansdatter af Venslöv, begaaet i høsten 1841 af Jørgen Sørensen og Jens Pedersen Husar; hæler Anders Sørensen.
 • No 101, Tyveri af flæsk fra huusmand Svend Jørgensen af Venslöv, i September 1841; begaaet af Jørgen Sørensen og Peder Jensen Udrider. 
 • No 102, Tyveri af en meerskumspibe med sølvbeslag mærket L. A. S tilhørende Skrædder Lars Andersen af Sonderup; begaaet ved October Markedet i Roeskilde 1841 af Carl Larsen og Jørgen Sørensen; hælere Simon Olsen.
 • No 103, Tyveri af 1 kniv og 1 gaffel ved October Markedet i Roeskilde 1841; begaaet af Carl Larsen og Jørgen Sørensen. 
 • No 104, Tyveri af en pidsk ved Jægerspriis Færge, i efteraaret 1841, tilhørende avlskarl Rasmus Pedersen af Selsø. 
 • No 105, Tyveri af 2 skjæpper rug fra gaardmand Hans Hansen af Venslöv, begaaet kort før juul 1841 af Jørgen Sørensen og Peder Jensen Udrider.
 • No 106, Tyveri af en spade fra Kjøbmand Lange i Frederikssund; begaaaet i October 1841 af Peder Jensen Udrider; hæler Peder Sørensen.
 • No 108, Tyveri af en otte skilling fra en hosekræmmer i efteraaret 1841. 
 • No 109, Tyveri af et nøgle uldgarn fra gaardmand Simon Olsens enke Inger Jørgensdatter af Venslöv, i efteraaret 1841. 
 • No 110, Tyrannisk adfærd imod sin hustrue. Af hvad Bødker Lars Larsens hustru Karen Olsdatter saavel som de øvrige derom afhørte daponenter have forklaret, fremgaaer, at denne [Karen Olsdatter red.] tiltalte ofte uden grund, og navnlig naar han [Lars Larsen red.], som hyppig skete, var svirende, har mishandlet sin kone med slag, saa at hun deraf har faaet buler i hovedet og er bleven sortblaa i ansigtet og paa kroppen, samt at hun jævnlig af frygt for slige mishandlinger har maattet forlade sit hjem og søge huusly hos andre folk
 • No 111, Tyveri af ½ tønde kartofler fra gaardmand Anders Andersen af Veileby, den 5 November 1842.
 • No 112, Tyveri af et plougjern fra gaardmand Lars Simonsen af Venslöv, i foraaret 1841.
 • No 113, Tyveri af 16 eller 18 flyndere fra fiskerne Jens Nielsen og Ole Pedersen af Næsby, i sommeren 1841; begaaet af Andreas Pedersen og Christian Jensen; hælere Andreas Pedersens kone, Jens Simonsen, og Jens Simonsens kone. 
 • No 114, Ulovlig omgang med hittegods. Arrestanten Andreas Pedersen vedgaaer, at han undertiden for enkelte huusmænd har opsmedet hesteskoe og andre smaae stykker jern, som de for ham have opgivet at have fundet.
 • No 115, Løsgængeri. Arrestanten Jørgen Hansen vedgaaer, at have medtaget det ham ved Frederiksberg districts politieret a. 13 September 1841 givne tilhold blandt andet om ikke at forlade Slangerup, og navnlig ikke at begive sig til nogen kjøbstad til noget marked, uden med politimesterens tilladelse, som han ved sognefogeden havde at anholde om.
 • No 116: Attenteret mord, Undsigelse og mishandling af sin fader, sin hustrue og sine børn. Blandt de mange grove misdyder, som man i denne sag lærer at lærer at kjende, er næppe nogen, selv ikke morderne Carl Larsen og Christian Jensen, i det mindste fra det moralske Standpunkt betragtet, værre end Lars Simonsen; dette fortabte menneskes næsten djævelske Ondskab og indgroede lyst til forbrydelser søger vistnok sin lige i den danske bondestands kriminelle Annaler.
 • No 117, Crimen bestialitatis. Lars Simonsen vedgaaer, at det forholder sig rigtigt, at han fra sit 16de til sit 18de aar, da han blev kjendt med fruentimmer, oftere har havt legemlig omgang saavel med sin faders hopper, 3 eller 4 i tallet, som med sin faders køer, 4 eller 5 i tallet, hvilket skete saavel ude i marken som i hans faders stald, og pleiede han ved slige leiligheder at staae op paa noget, og kreaturerne bleve da staaende af sig selv, da det var i springtiden.
 • No 118, Tyveri af 16 lispund aal af nogle Ourö fiskeres hyttefade, i aaret 1827 eller 1828; begaaet af Lars Simonsen og nu afdøde Søren Simonsen, medvider Peder Simonsen. 
 • No 119, Attenteret tyveri af fisk og tyveri af en plougøxe fra gaardmand Ole Larsen af Ordrup, i aaret 1827 eller 1828; begaaet af Lars Simonsen og Jens Simonsen. 
 • No 120, Tyveri af 1 skjærekniv og 6 brædder fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i aaret 1828 eller 1829; begaaet af Lars Simonsen og Jens Simonsen. 
 • No 121, Tyveri af endeel langhalm fra gaardmand Hans Olsen af Venslöv, i foraaret 1828; begaaet af Lars Simonsen, Jens Simonsen og Søren Simonsen. 
 • No 122, Tyveri af endeel langhalm fra gaardmand Christen Nielsen af Venslöv, i foraaret 1828; begaaet af Lars Simonsen, Jens Simonsen, og Søren Simonsen. 
 • No 123, Tyveri af 6 planker ved Rennebæk Strand fra eieren af Svanholm, i efteraaret 1828; begaaet af Lars Simonsen og Jacob Rasmussen. Dette tyveri blev udført natten imellem den 11 og 12 October 1828. 
 • No 124, Tyverier af endeel langhalm fra gaardmændene Peder Andersen og Claus Nielsen af Venslöv Mark, i foraaret 1829; begaaede af Lars Simonsen, Jens Simonsen, og Jacob Rasmussen. 
 • No 125, Attenteret tyveri af nogle brædder og tyveri af 1 bræt og 2 lægter f ra gaardmand Claus Nielsen af Venslöv Mark, i foraaret 1829; begaaet af Lars Simonsen og Jens Simonsen.
 • No 126, Tyveri af nogle brædder i en tørvemose f ra gaardmand Jørgen Johansen af Venslöv; begaaede af Lars Simonsen og Jens Simonsen. 
 • No 127, Attenteret indbrud for gaardmand Hans Madsen af Kyndby, natten mellem den 12 og 13 August 1829; begaaet af Lars Simonsen og Jacob Rasmussen. 
 • No 128, Tyveri af noget linned, en klædesnor og 3 eller 4 kyllinger i Pastor Lohmanns have i Kyndby natten imellem den 12 og 13 August 1829; beggaet af Lars Simonsen og Jacob Rasmussen.
 • No 129, Tyveri af 3 ænder i Kyndby gadekjær, tilhørende pastor Lohmann; begaaet natten mellem den 12 og 13 August 1829 af Lars Simonsen og Jacob Rasmussen. 
 • No 130, Tyveri af endeel snedkerværktøi med mere fra snedker Jens Nielsen paa Svanholm, i sommeren 1830; begaaet af Lars Simonsen og Jens Simonsen. 
 • No 131, Tyveri af 2 stænger jern fra gaardmand Hans Christensen Nyvang af Kyndby Mark; begaaet natten mellem den første og anden pindsedag 1831 af Lars Simonsen og Jens Simonsen. 
 • No 132, Tyverier af circa 200 karudser og af 12 eller 14 karudser i moserne paa Tolver Sørensens og Johan Jørgensens marker, i aaret 1832; begaaede af Lars Simonsen og Jens Simonsen, hæler Jens Simonsens kone. 
 • No 133, Tyverier af to snese karudser i en mose paa Johan Jørgensen mark; begaaede i 1832 og 1833 af Lars Simonsen og Jens Simonsen; hæler Jens Simonsens kone.
 • No 134, Tyveri af 7 skjæpper kartofler fra gaardmand Søren Olsen af Venslöv Mark, i foraaret 1836. 
 • No 135, Voldeligt overfald paa huusmand Lars Olsen af Ferslöv Mark, kaldet Hyrde Lars, i foraaret 1828. 
 • No 136, Efterfølgende deelagtighed i mord eller i alt fald usand forklaring for retten, begaaet af Jens Simonsen og hustrue Maren Christiansdatter. 
 • No 137, Tyveri af 1 skjæppe æbler fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, begaaet i aaret 1812 af Jens Simonsen og nu afdøde Søren Simonsen. 
 • No 138, Tyverier af 3 pærer og af nogen mjød fra nu afdøde kjøbmand Jacob Kornerup i Roeskilde, i aaret 1824. 
 • No 139, Tyveri af 1 tønde rug fra gaardmand Anders Hansen af Venslöv, i aaret 1824 eller 1825. 
 • No 140, Tyveri af et haresteds leblad fra gaardmand Jørgen Pedersens have i Venslöv, i aaret 1825 eller 1826.
 • No 141, Tyveri af ½ tønde kartofler fra gaardmand Christen Nielsen af Venslöv, i foraaret 1829. 
 • No 142, Tyveri af et haresteds leblad fra gaardmand Johan Andersen af Kyndby, i sommeren 1829 eller 1830. 
 • No 143, Tyveri af et sølvlommeuhr fra huusmand Niels Christensen Mallgjøren, kort før juul 1830. 
 • No 144, Tyveri af en tylt brædder og en dør fra Venslöv Skole, i aaret 1833; begaaet af Jens Simonsen og Peder Svendsen. 
 • No 145, Hor. Jens Simonsen vedgaaer, at han, et par aar efterat han var bleven gift med sin endnu levende hustrue, har gjort sig skyldig i hor, idet han med pigen Ane Pedersdatter, der dengang tjente hos gaardmand Ole Jørgensen i Venslöv, avledede barn.
 • No 146, Forlokkelse til mened. Ifølge en ved Horns Herreds politiret (under 9 Februar 1841) afsagt dom i en paternitetssag imellem pigen Sidse Larsdatter og arrestanten Christian Jensen fralagde sidstnævnte (under 2 Marts næstefter) sig med ed at være fader til et af bemeldte pige a 14 december 1840 født drengebarn. Denne ed har Christian Jensen udtrykkeligen vedgaaet at være falsk, hvilket den ogsaa almindeligen blev anseet for.
 • No 147, Attenteret tyveri eller røveri hos Saxe Hans, i fastelavnsugen 1842; begaaet af Carl Larsen, Christian Jensen, og Peder Simonsen. 
 • No 148, Tyveri af 8 stykker favnebrænde ved Konsøre Skov, i efteraaret 1841; begaaet af Peder Simonsen og Anders Nielsen. 
 • No 149, Hæleri eller mislig omgang med hittegods med hensyn til et kobeen, som Møller Schönemann mistede i vinteren 1841. 
 • No 150, Tyveri af 4 sild fra en fisker fra Lynæs, i aaret 1828. 
 • No 151, Tyveri af endeel leerkar fra pottemager Julius Frederiksens af Slangerup, i aaret 1837 eller 1838 samt i 1841; begaaede af Anders Hansen og af Anders Hansens kone.
 • No 152, Tyveri af 2 læs Tørv fra Svanholms kornmark, i aaret 1828 eller 1829; begaaet af nu afdøde Søren Simonsen; hælere Anders Hansen og Anders Hansens kone.
 • No 153, Tyveri af et pund klöverfrö fra forpagter Lassen, i aaret 1828 eller 1829; begaaet af nu afdøde Søren Simonsen; hæler Anders Hansen. 
 • No 154, Tyveri eller ulovlig bemægtigelse af en gjæsling, tilhørende gaardmand Søren Olsens enke, i aaret 1827 eller 1828. 
 • No 155, Hæleri eller mislig omgang med hittegods med hensyn til 18 alen baand, tilhørende Kræmmer Christensen; begaaet i aaret 1837 af Anders Hansens kone og af hans døttre Maren Andersdatter og Ellen Marie Andersdatter.
 • No 156, Tyveri af en sølvmark fra en gjæst hos Ole Sørensen, i aaret 1840. 
 • No 157, Tyveri af et faar paa marken fra huusmand Svend Jørgensen af Venslöv, i eftersommeren 1831. 
 • No 158, Tyveri af 4 brædder i Egholms have, i eftersommeren 1836 eller 1837; begaaet af Anders Nielsen og Christian Carlsen. 
 • No 159, Tyveri af en lægte fra Sognefoged Peder Christensen af Venslöv, i aaret 1837. 
 • No 160, Tyveri af en smule Rug fra gaardmand Anders Jørgensen af Venslöv, i efteraaret 1840. 
 • No 161, Hæleri eller i alt fald usandfærdig forklaring for retten. 
 • No 162, Tyveri af en bede paa rønnen fra gaardmand Axel Pedersen af Eiby, i efteraaret 1838; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen; hæler Niels Nielsens kone Birthe Ferdinandsdatter. 
 • No 163, Tyveri af et faar paa Lindholm fra forvalter Houg, i efteraaret 1838; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen; hæler Niels Nielsens kone. 
 • No 164, Tyveri af et bistade fra gaardmand Dines Andersen af Veileby Mark, i efteraaret 1838; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen, hæler Niels Nielsens kone.
 • No 165, Tyveri af 2 bistader fra Tømmermand *Throm* af Svanholms hovmark, i Januar 1839; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen; hæler Niels Nielsens kone.
 • No 166, Tyveri af 2 bistader fra gaardmand Niels Sørensen af Dalby, i Januar 1839; 
 • No 167, Tyveri af 2 lagener fra huusmand Jens Larsen af Venslöv Mark, i januar 1839; 
 • No 168, Tyveri af en bøgegreen fra huusmand Christian Carlsen af Veileby Mark, i Februar eller Marts 1839; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen.
 • No 169, Tyveri af 1 fjerdingkar Kartofler fra nu afdøde parcellist Hans Larsen af Veileby Mark, i forsommeren 1839; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen.
 • No 170, Tyveri af 4 gamle brædder ved Vellerup Strand, i sommeren 1839; begaaet af Niels Nielsen og Christian Carlsen. 
 • No 171, Tyveri af et faar paa Rønnen fra gaardmand Anders Pedersen af Eiby, i September 1839. 
 • No 172, Tyveri af 2 bistader fra gaardmand Lars Jensens enke og fra aftægtsmand Peder Buk af Ferslöv Mark, i efteraaret 1839; begaaede af Niels Nielsen og Christian Carlsen; hæler Niels Nielsens kone. 
 • No 173, Tyveri af 2 planker fra nu afdøde Snedker Stephensen af Biltris ved en Auktion
  paa Egholm i April 1836.
 • No 174, Tyveri af 1 tønde kartofler fra huusmand Niels Pedersen af Venslöv Mark, i efteraaret 1837.
 • No 175, Tyveri af 4 gamle brædder for forpagter Lassen af Svanholm, i sommeren 1840. 
 • No 176, Tyveri af en plougdel med sele og en steenhammer. 
 • No 177, Ulovlig omgang med hittegods 
 • No 178, Voldsom ødelæggelse af andres eiendele, begaaet i høsten 1841 af Carl Larsen og Søren Jensen.